Regulamin zakupów online

Słownik pojęć i definicje:

 • Serwis: Strona internetowa pod adresem ryby.bydgoszcz.pl, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „D&D” Dorota Olczak.
 • Sprzedawca: firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „D&D” Dorota Olczak prowadząca sprzedaż w ramach Serwisu ryby.bydgoszcz.pl.
 • Klient: osoba lub podmiot składający oświadczenie woli/składający Zamówienie w Serwisie, podający dane osobowe oraz godzący się na przetwarzanie tych danych w celu zapewnienia realizacji Zamówienia.
 • Zamówienie: Złożenie oświadczenia woli przez Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. Za skuteczne złożenie zamówienia uznaje się złożenie oświadczenia woli (dodanie produktów do koszyka) oraz uregulowanie płatności w pełnej kwocie.

§1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy (dalej „Serwis”) prowadzi sprzedaż detaliczną pod adresem ryby.bydgoszcz.pl/sklep za pośrednictwem Internetu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).
 2. Właścicielem Serwisu jest: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „D&D” Dorota Olczak z siedzibą w Bydgoszczy, ul. M. Konopnickiej 30, NIP: 9531938488, REGON: 340653078.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży/złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności, która skutkuje zobowiązaniem Klienta do jego przestrzegania.

§2 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z usług sklepu ryby.bydgoszcz.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Adres e-mail oraz numer telefonu muszą należeć do Klienta składającego zamówienie w Serwisie.

§3 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w Serwisie. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja. Jednak do skutecznej realizacji zamówienia niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do doręczenia produktów, numeru telefonu kontaktowego.
 2. Minimalna wartość Zamówienia wynosi 50 zł.
 3. Klient składa ofertę zakupu towaru, wybierając towary oferowane w Serwisie (dodając je do koszyka).
 4. Klient, składając zamówienie poprzez formularz w Serwisie (klikając „Złóż zamówienie”), zawiera umowę sprzedaży z obowiązkiem zapłaty.
 5. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest dokonanie płatności przez Klienta.
 6. Serwis potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany w formularzu adres e-mail. 

§4 Odmowa realizacji zamówienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
  • Zostały podane błędne dane adresowe, co uniemożliwia realizację dostawy. 
  • Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych – adres wykracza poza strefę dostaw Sprzedawcy.
  • Istnieją podejrzenia, że Klient próbuje obejść ograniczenia dostępnych lokalizacji dostawy, np. poprzez podanie błędnego kodu pocztowego. 

§5 Produkty

 1. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z opisem produktów oraz wagami produktów. 

§6 Płatności

 1. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
 2. Sklep wystawia na zakupione produkty rachunek, który dostarczany jest wraz z zamówieniem pod wskazany w zamówieniu adres.
 3. Zamówienie musi być opłacone z góry. Dostępna jest wyłącznie płatność elektroniczna realizowana za pośrednictwem serwisu payu.com.
 4. Cena przesyłki jest stała i wynosi 25 zł.

§7 Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie wybranych miejscowości. Szczegółowy wykaz znajduje się w zakładce Dostawy.
 2. Koszt dostawy ponosi Klient i zostanie on doliczony każdorazowo do złożonego Zamówienia, chyba że w warunkach dostawy podano inaczej (darmowa dostawa przy zamówieniu powyżej określonej kwoty). 
 3. Dostawy realizowane są w czwartki w godzinach 16:00 – 20:00.
 4. Dostawa realizowana jest przy użyciu transportu własnego Sprzedającego.
 5. Klient wyraża zgodę na otrzymanie informacji dotyczącej dostawy drogą mailową lub telefonicznie.

§8 Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności produktów ze złożonym Zamówieniem Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i przedstawić niezgodności. 
 2. Reklamacja powinna być złożona w dniu dostawy produktów do Klienta.
 3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych.

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z prawem konsumenckim produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia nie są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

§10 Ochrona prywatności

 1. Wszelkie informacje o ochronie prywatności zawarte zostały w Polityce Prywatności.

§11 Własność intelektualna

 1. Materiały zawarte na stronie są własnością Serwisu i zabrania się wykorzystywania ich bez pisemnej zgody Administratora.

§12 Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może zmieniać Regulamin.
 2. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany w Serwisie w postaci ujednoliconego dokumentu.

§13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§14 Kontakt

 1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Strony ustalają, że wszelka korespondencja może następować drogą elektroniczną – email: zamowienia@ryby.bydgoszcz.pl.

————————————————————————————————————-

Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od dnia 1 lutego 2024 r.